PROJECTEN

Hier vind je een overzicht van alle nieuwsberichten en projecten m.b.t. Belibje it mar. Waar is Belibje it mar mee bezig en wat staat er allemaal te gebeuren? Je vindt het allemaal terug in dit overzicht. 

Brief nominatie Fryske Onderwijsprijs

woensdag-17-december-2014 Categorie: Algemeen Ingezonden door: admin

Geachte heer, mevrouw,

Het provinciebestuur van Fryslân en het Instituut voor Nationale Onderwijs Promotie (INOP) hebben het genoegen u mede te delen dat uw school door de jury genomineerd is voor de Onderwijsprijs voor de provincie Fryslân (periode 2013-2015). Allereerst willen we u en uw team van harte gelukwensen!

Op vrijdag 23 januari 2015 wordt bekendgemaakt wie van de genomineerden de prijs gaat winnen. De prijsuitreiking vindt plaats vanaf 14.00 uur in het provinciehuis, Tweebaksmarkt 52, Leeuwarden.

Uiteraard rekenen wij erop dat u met een afvaardiging van uw school (leerlingen, docenten, bestuur, onderwijsondersteunend personeel) aanwezig zult zijn bij deze feestelijke gebeurtenis. Er wordt een eerste prijs uitgereikt in twee categorieën: primair onderwijs en voortgezet onderwijs. Uw school krijgt de gelegenheid die middag het ingezonden project te presenteren aan de genodigden. Naast de onderwijsprijzen zal ook per categorie een publieksprijs worden uitgereikt voor het best gepresenteerde project. Deze prijs is beschikbaar gesteld door het provinciebestuur van Fryslân. De winnaar van de Friese Onderwijsprijs wordt automatisch genomineerd voor de Nationale Onderwijsprijs.Deze zal worden uitgereikt op 25 maart 2015 in Rotterdam. Er worden persberichten verzonden naar een aantal landelijke en regionale media, waaronder onderwijsvakbladen. Het kan dus zijn dat u naar aanleiding hiervan wordt benaderd door de pers. Er is een speciale website– www.onderwijsprijs.nl - waarop de uitslagen en te zijner tijd alle ingezonden projecten worden geplaatst, inclusief de naam van de school, contactpersoon en een korte omschrijving van het project. Op de website kunt u binnenkort tevens zien welke scholen in Fryslân genomineerd zijn (zie ook bijlage conceptprogramma).

Voor wat betreft de provinciale prijsuitreiking zijn enkele zaken nog van belang: 

  • U kunt nu voorbereidingen treffen voor de presentatie van het project op 23 januari. In maximaal tien minuten kunt u aan de genodigden laten zien en horen welke activiteiten u in het kader van het project hebt uitgevoerd.
  • Probeert u dit op een aansprekende wijze te doen. Zoals reeds gezegd is er een prijs voor de beste presentatie! Om de middag goed te kunnen voorbereiden, vernemen wij graag van u op welke wijze de presentatie verzorgd gaat worden. Op bijgaandantwoordformulier kunt u bijvoorbeeld aangeven of u gebruik wilt maken vanaudiovisuele middelen zoals laptop, beamer, microfoon e.d.
  • Daarnaast kunt u als school gebruik maken van een expositiemogelijkheid inhet provinciehuis. In een stand kunt u de genodigden wat meer laten zien overuw school en het ingezonden project.Vanaf 12.00 uur kunt u de stand inrichten. Het materiaal dient aan het eind van de prijsuitreiking weer meegenomen te worden.

Wij verzoeken u om het bijgevoegde antwoordformulier zo volledig mogelijk in tevullen en vóór 15 januari a.s. te mailen naar info@inop.nl . U kunt het ook per postretourneren naar INOP, Antwoordnummer 9313, 6650 ZX DRUTEN (geen postzegelnodig). Dan kunnen wij de nodige voorbereidingen treffen om er een geslaagde middagvan te maken. U krijgt het formulier ook per mail doorgestuurd.

Wij danken u voor de moeite en de tijd die u genomen heeft om de inzending teverzorgen. Hopelijk hebben we u hiermee voorlopig voldoende geïnformeerd.U krijgt in januari het programmaboekje van de prijsuitreiking toegestuurd. hebt u vragen, dan kunt u contact opnemen met het INOP .

Met vriendelijke groet,

Drs. Kees Koppers, Directeur INOP.


Terug